KÜTÜPHANE (BİLGİ BANKASI)

Elektronik ticaret girişimcilik eğitimleri
İş fikri geliştirme, iş planı yapma, pazar araştırması, pazarlama, üretim ve üretim planlaması, finansal planlama gibi yetkinlikleri kazandırmak amacıyla devlet kuruluşları, üniversiteler veya özel sektör tarafından oluşturulan eğitim programlarıdır. Bu programlar okul-içi (ortaöğretim, lise, ön-lis...
E-ticaret ve insan Kaynakları
İnternet girişimciliği açısından insan kaynakları konusu iki ana başlık altında ele alınabilir. Birincisi doğrudan girişimcileri oluşturacak, girişimcilik kültürü ve eğitimi içerisinde yetişmiş, nitelikli işgücü, diğeri de internet girişimcilerine destek unsurları olarak nitelenebilecek muhasebeci v...
E-ticaret'te devlet destekleri, teknoparklar ve vergi teşvikleri
İnternet girişimcileri teknoparklara girerek yazılım geliştirme faaliyetleri için vergi muafiyeti alabilirler. Akademi-sanayi işbirliği ile teknoloji geliştirmek amacıyla kurulmuş teknoparklar yenilikçi yazılım geliştiren bilişim firmalarına önemli fırsatlar sunmaktadır. Yazılımlarını bu bölgelerde ...
E-ticaret'te devlet destekleri, sermaye destekleri
Devlet destekleri girişimcilere devletin sağladığı doğrudan veya dolaylı yoldan destekleri kapsamaktadır. Doğrudan destekler, hibe ve kredi şeklinde olmakta, dolaylı destekler ise vergi muafiyeti veya banka kredisi için teminat ve kefalet desteği şeklinde olabilmektedir. Girişimcilik konusunda devle...
Eticaret ve banka kredisi / hisse senedi borsası
Esas itibariyle banka kredileri girişimlerin daha çok sonraki aşamalarında gündeme gelmektedir. Özellikle Türkiye’deki görece kısa dönemde geri ödemenin beklenmesi, faizlerin çok düşük olmaması ve kredilerin bir kefalet karşılığında verilmesi bu şekilde bir fonlamayı yeni girişimler için bir s...
Melek yatırımcılar
Girişimcilere kendi sermayelerini kullanarak yatırım yapan varlıklı yatırımcılar olarak tanımlanan melek yatırımcılar birçok ülkede yeni kurulan şirketlerin çekirdek sermaye ve başlangıç dönemi finansmanını sağlamada en önemli kaynaklardan biridir. Özellikle finansal kriz gibi, girişim sermayesi şir...
E-ticaret'te finansman ve destek kaynakları
Bir girişimin finansman ihtiyacı bulunduğu aşamaya göre farklılık göstermektedir. Bu finansmanı sağlamak için 5 ana finansman kaynağı vardır: 1. Melek yatırımcılar: Girişimcilere kendi sermayelerini kullanarak yatırım yapan ve hisse sahibi olan varlıklı kişilerdir. 2. Girişim sermayesi: Özel s...
E-ticaret'te finansman ve destekler
Bir girişimin hayat döngüsünde içinde bulunduğu evreye göre farklılaşan finansman ihtiyacı tipik finansörlerden sağlanabildiği gibi devlet destekleri sayesinde de karşılanabilir. Kurucuların kendi kaynakları, ailelerinden ve arkadaşlarından aldıkları destekler dışında tipik kurumsal finans kaynak...
Türkiye’de internet girişimciliği kategorileri
Mevcut Durum Türkiye’deki internet girişimciliğinin mevcut durumu iki yönden analiz edilmiştir. Birincisi internet faaliyetinin dört alt kategorisi (e-ticaret, içerik, arama ve iletişim ve sosyal ağlar ) altında yerel internet girişimlerinin sayısı ve ikinci olarak da girişimcilik ekosistemini...
Talep ve iç pazar ihtiyaçları ile yapıtaşları
İnternet girişimlerinin oluşabilmesi için sunulan ürün ve hizmeti alacak altyapıya ve yetkinliğe sahip bir iç pazarın varlığı gerekmektedir. Bu iç pazarın büyüklüğü girişimcilerin sermayeye ulaşma kolaylığını ve girişimlerin büyüme hızını doğrudan etkilemektedir. Türkiye internet pazarı hem e-ticare...
İnternet girişimciliğinin ekonomik alandaki katkısı
İnternet girişimciliğinin ekonomik alandaki katkısı üç ana başlıkta toplanabilir. İlk ana katkısı, eski iş modellerini yıkan ve daha etkin modellerin kurulmasından doğan ekonomik değerdir. İnternet girişimciliği yenilikçi ve çığır açıcı fikir ve modellerle eski alanları yıkarken yeni alanlar oluştur...
Fiziki mağaza ile internet mağazası maliyet karşılaştırması
Geniş pazarlara ve hedeflenen kitlelere erişim: İnternetin, gider tarafında yarattığı avantajlara ek olarak gelir ve müşteri kazanımı tarafında da önemli avantajları mevcuttur. Geleneksel yollarla ulaşılabilecek müşteri kitlesinden (örneğin mahalle veya şehir) çok daha geniş bir müşteri kitlesine ar...
İnternetin girişimciliğe katkıları
Düşük başlangıç sermayesi Ofis veya mağaza gereksinimi olmaması veya düşük maliyetlilokasyonlara açılması Satış ve pazarlama maliyetlerinin Sosyal ağlar ve diğer internet siteleriyle ortaklıklar sayesinde düşürülmesi Çoğu internet iş modelinde envanter, kira, sigorta, vergi, elektrik gibi m...
İnternet girişimciliğinin istihdama katkısı
İnternet ve internet girişimciliğinin istihdama katkısı üç etkenin bir araya gelmesi sonucu oluşmaktadır: Yeni girişimlerin yarattığı istihdam ve doğrudan işe alımlar: İnternet girişimciliği tarafından kurulan şirketler büyürken çalıştırdıkları insan sayısı da artmakta, bu da istihdama olumlu kat...
İnternet kullanımının ekonomik ve toplumsal hayata etkileri
İnsanın ve oluşturduğu toplumun bilgiye olan ihtiyacı, bilginin ise kaydedilebilir, görülebilir, tekrar tekrar elde edilebilir, gözlenebilir ve yorumlanabilir olma özelliği günümüzde teknolojinin vardığı nokta ile birleştiğinde internet yalnızca kurumların değil bireylerin de hayatının vazgeçilmez b...
Türkiye'de internet girişimciliği - 2
E-ticaretin yaygın olduğu ürün ve hizmet kategorilerine bakıldığında, Avrupa’da yiyecek ve temizlik ürünleri dışında kalan kategorilerin ya internete geçtiği (seyahat, elektronik ürünler ve video oyunları gibi) ya da geçmekte olduğu (ayakkabı, ofis malzemeleri gibi) görülmektedir. Türkiye&rsqu...
Türkiye'de internet girişimciliği - 1
İnternet girişimciliğinin diğer girişimciliklerden düşük başlangıç sermayesi gereksinimi, düşük işletme giderleri ve geniş pazarlara ve hedeflenen kitlelere erişim olanağı sağlaması olarak üç önemli farkı vardır. Bu faktörler sonucunda internet girişimcileri diğer alanlardaki girişimcilere kıyasla ç...
Elektronik ticarette sık kullanılan bazı kısaltmalar - 1
AB Avrupa Birliği ADSL Asimetrik Sayısal Abone Hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line) AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi B2B İşletmeler arası (Business-to-Business) B2C İşletmeden Tüketiciye B2G İşletmeden Devlete (Business-to-Government) BBB Better Business Bureau (Dah...
Ticari iletişim ve ticari elektronik veriler
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam ...
Elektronik ticaretin düzenlenmesi
Kanun No. 6563, Kabul Tarihi: 23/10/2014 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. (2) Bu Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan...
KOBİ odaklı eticaret
Tedarik zincirlerinin üreticisi olan KOBİ'lerin e-tedarik uygulamaları ile karlı noktalara gelebilme imkanları vardır. Aynı şekilde bu zincirlerin tüketicisi olarak da bir dizi hizmet, mamul ve yarı mamulden mantıklı fiyatlardan yararlanabilirler. Ülkemizdeki KOBİ'lerin de birleşerek, elektronik ort...
E-pazaryerinin faydaları
E-pazaryeri ortamında, bu tür birliklere dahil olacak küçük ölçekli alıcılar, tek başlarına sahip olamayacakları avantajları elde etme şansına sahip olabileceklerdir. Bu faydalar şu başlıklar altında incelenebilir: Şeffaflık: Alım yapan işletmelerin tedarikçilerden ve dolaysı ile pazardan bekledi...
Elektronik pazaryerleri
E-pazaryerleri; alıcılar ile satıcıların, online ortamda buluştukları ve karşılıklı ticari faaliyetlerini gerçekleştirdikleri elektronik ortamlardır. Özellikle ülkemizde tedarikçilerin büyük bir çoğunluğunun KOBİ olması kendi çabaları ile pazar büyütme faaliyetlerini yürütmelerini imkansız kılmaktad...
E-CRM nedir?
En basit tanımı ile E-CRM; işletmelerin geleneksel ve elektronik kanallar aracılığıyla müşterilerle etkileşimli kişiselleştirilmiş ve güvenilir bir iletişim kurabilmelerini sağlayan bir yönetim modelidir. Bu sistem, müşterilerin işletme ile ilgili bilgilerden haberdar edilmesinde, önerilerin sunulma...
Elektronik tedarik
İşletmelerin amacı; başka işletmelere veya son kullanıcılara ürün ve/veya hizmet satmaktır. Bu ürün ve hizmetlerin oluşturulmasında bir tedarik zinciri içerisinde belirli ürün ve hizmetlerin satın alınması gerekmektedir. Tüm tedarik faaliyetlerinde iki tür maliyetten söz edilebilir. Bu maliyet ka...
Elektronik ticaret fırsatları
Elektronik ticaret, ticari anlamda birçok küçük işletme için de inanılmaz fırsatlar ortaya koymaktadır. KOBİ'lerin ekonomiye daha derinlemesine katılması hem pazar şartlarını iyileştirecek, hem de hareketlilik katacaktır. Günümüzde elektronik ticaret göreceli olarak küçük boyutlarda gerçekleşse d...
Müşteri temelli elektronik ortamda alışveriş modelleri
Kredi kartı ile alışveriş modeli; bu iş için mal ve hizmet verenlerin ticari kuruluş olma şartları aranmaktadır. EFT ticari boyutta işletme olmayan daha çok bireysel alış veriş karşılıklı değiş tokuş maksatıyla işlemlerde kullanılmaktadır. EFT uygulamasında hukuki açıdan elektronik ticaret ola...
Perakende sektöründe E-Ticaret
Perakende sektörü değişen tüketici taleplerine zamanında ve doğru bir şekilde cevap verebilmek için hızlı olmak ve farklı satış kanallarını koordineli bir şekilde yürütmek zorundadır. Bu nedenle bilgi teknolojileri ve gerekli alt yapı yatırımları hayati önem taşımaktadır. Elektronik ortamda yapıl...
B2C,B2B ve B2E E-ticaret
B2B: Business to Business kelimesinden türemiş olan bu yöntemde türkçe karşılığı firmadan firmaya anlamına denk gelmektedir. Diğer bir deyişle 2 firma arasında gerçekleşen alışveriş türüdür diyebiliriz. B2C: Business to Costumer kelimesinin kıslatılmış halidir. Türkçe karşılığı firmadan perakende...
E-ticaret hacmi ve Türkiye'deki durum
Dünyada 2001 yılında yapılan e-ticaretin hacmi 65 milyar dolar iken, 2007 yıl sonu beklentisi bu rakamın 233 milyar dolara ulaşması yönünde. Türkiye'deki altyapı yetersizlikleri, bilgisayar ve internet kullanımındaki düşük düzey, internete olan güvensizlik ve yüksek fiyatlardan dolayı e-ticaret bekl...
Elektronik ticaret nedir?
Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret, 1995 yılından sonra İnternet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik t...
Eticarete başlarken
Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme ile t...
Kütüphane ve bilgi bankası çalışmaları
Değerli ziyaretçimiz, Kütüphane (bilgi bankası) ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, 1 Ocak 2012 tarihinde hizmete alınması planlanmaktadır. İlginiz için teşekkür ederiz. ...
Alan adı (domain name)
Alan adı (domain name) bir internet sitesinin internet üzerindeki kısa adı veya adresi olarak tanımlanabilir. Bir sunucu üzerinde bulundurma (hosting) hizmeti ile birlikte bir ip adresinden yayın yapan internet sitesine erişimi kolaylaştırmak için tanımlanmış kelime ve/veya numara ifadeleri olara...
Kayıt şirketi (registrar)
Kayıt şirketi (registrar), kısaca alan adı kaydı hizmeti veren yetkili tüzel kişilik (firma) olarak tanımlanabilir. Bir kayıt şirketinin, ilgili alan adı yönetimi tarafından lisanslı bir yetkili kayıt şirketi olması zorunlu olmakla birlikte, bir alan adı kaydı yetkili kayıt şirketi veya yetkili k...
Bulundurma (hosting)
Bulundurma (hosting), bir internet sitesi (alan adı) altında yayınlanan sayfa, resim, döküman, görsel ve işitsel tüm içeriğin internet kullanıcıları tarafından erişebileceği çevrimiçi bir sunucuda tutulması işlemi olarak tanımlanabilir. İlgili sunucu, içeriğin cinsine göre http servisine ilave ol...
IP (internet protocol) adresi
IP (internet protokol) adresi, internet ve/veya yerel ağ ortamında yer alan bilgisayar ve sunucuları ayırt edebilmek için atanmış numara blokları olarak tanımlanabilir. Yaygın bir şekilde kullanılan ve ipv4 olarak adlandırılan ip adresleri toplam dört blok içerisinde yer alan 1-255 arası değerler...
SSL (secure socket layer) veya güvenlik sertifikası
SSL (secure socket layer) veya güvenlik sertifikası, iki bilgisayar ve/veya sunucu arasındaki veri alış verişi sırasında gizliliğin sağlanabilmesi için geliştirilmiş yazılım ve haberleşme metodu olarakl tanımlanabilir. Transfer öncesinde şifrelenen veri bağlantı hattı boyunca şifreli olarak gönde...
Elektronik ticaret (e-ticaret, eticaret)
Elektronik ticaret (e-ticaret, eticaret), ürün ve hizmetlerin internet ortamında tanıtılması, pazarlanması ve satılması olarak tanımlanabilir. İlgili ürün veya hizmetlerin sadece tanıtımı yapılabileceği gibi satış ve satış sonrasına ait hizmetler de aynı kapsamda düşünülebilir. Dünya Ticaret Örgü...
Sanal pos (virtual point of sale)
Sanal pos (virtual point of sale), kredi kartı ödemesinin bir pos cihazı vasıtası yerine internet üzerinden tamamlanabilmesine olanak sağlayan sistem şeklinde tanımlanabilir. Ürün ve hizmetlerini bir eticaret sitesi vasıtası ile tanıtan ve satışa sunan firmalar ilgili bankaları aracılığı ile sana...
Eticaret (sanal mağaza) yazılımları
Eticaret (sanal mağaza) yazılımları (eticaret, e-ticaret paketleri), ürün ve hizmetlerin internet ortamında tanıtılması, pazarlanması ve satılmasına yönelik geliştirilmiş yazılımlar olarak tanımlanabilir. Bir sanal mağazanın kolayca yönetilebilen bir arayüze, üyelik ve ödeme sistemlerine ihtiyacı...
Arama motoru uyumlu (olduğu varsayılan) linkler (seo friendly url)
Google ve diğer arama motorları, siteleri değerlendirme ve araması yapılan ilgili kelimelere göre sıralamada çok sayıda değişkeni dikkate almaktadır. Mobil uyumlu (responsive) bir site olması, kaliteli içerik sunulması, kaliteli linkler alınması oldukça önemlidir. Arama motoru uyumlu olduğu varsa...
Eticaret (e-ticaret, sanal mağaza) sitesi kurulumu ve yönetimi (işletilmesi)
Bir eticaret (e-ticaret, sanal mağaza) sitesi kurulumu ve işletilmesi için herşeyden önce gerçek veya tüzel kişilik altında kayıtlı bir vergi mükellefi olmanız gerekmektedir. Yasal olmayan üçüncü parti ödeme araçları ile yapılan işlemlerin ileride sıkıntı oluşturabileceği her zaman dikkate alınmalıd...
Kiralık sanal pos kullanımı (uyarı)
Sanal pos temini ve bankaların değerlendirme süreçleri konusunda farklı uygulamalar olmakla birlikte genel eğilim bir yılını doldurmuş ve bilançoları düzgün gerçek veya tüzel kişilere kolaylık gösterme yönündedir. Sanal pos temini sırasında zorluklarla karşılaşan veya ilgili mali veya ticari koşu...
Sanal pos temini (başvuru işlemleri) ve bankaların değerlendirme süreci
Sanal pos temini ve bankaların değerlendirme süreçleri konusunda farklı uygulamalar olmakla birlikte genel eğilim bir yılını doldurmuş ve bilançoları düzgün gerçek veya tüzel kişilere kolaylık gösterme yönündedir. Sanal pos temini sırasında banka tarafından beklenen genel şartlar aşağıdaki gibidir: ...
Esite (hazır site) yazılımı sürüm notları
Esite (hazır site) yazılımı için sürüm notları aşağıdaki gibi olup, yeni sürümlerle birlikte ilave edilen veya değişen özellikler sitemizde ilan edilmektedir. İlginiz için teşekkür ederiz. Sürüm: 8.0 Tüm 3. parti yazılımlar güncellendi. Üst kategori ve alt kategori kaldırma işlem...
Eticaret (sanal mağaza) yazılımı (e-ticaret paketi) sürüm notları
Eticaret (sanal mağaza) yazılımı (e-ticaret paketi) için sürüm notları aşağıdaki gibi olup, yeni sürümlerle birlikte ilave edilen veya değişen özellikler sitemizde ilan edilmektedir. İlginiz için teşekkür ederiz. Sürüm: 16.0 Yönetici onaylı üyelik imkanı getrildi. Üyelikte yer ...


 1 
 
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr